Regulamin

SPIS TREŚCI:

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM
 3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY
 4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT
 5. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU
 6. REKLAMACJA PRODUKTU
 7. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 8. DANE OSOBOWE W SKLEPIE INTERNETOWYM
 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Sklep Internetowy www.CannaFly.pl dba o prawa konsumenta. Konsument nie może
zrzec się praw przyznanych mu w Ustawie o Prawach Konsumenta. Postanowienia
umów mniej korzystne dla konsumenta niż postanowienia Ustawy o Prawach
Konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy Ustawy o Prawach
Konsumenta. Dlatego też postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu
wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy
bezwzględnie wiążących przepisów prawa, a wszelkie ewentualne wątpliwości należy
tłumaczyć na korzyść konsumenta. W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień
niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy i
należy je stosować.

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1.1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.CannaFly.pl
  Adres miejsca wykonywania działalności: ul. Kurkowa 50/1 64-100 Leszno,
  NIP 6981722930, REGON 368040796, adres poczty elektronicznej:
  info@cannafly.pl, numer telefonu: +48 693 458 008.
  1.2. Niniejszy Regulamin skierowany jest do konsumentów korzystających ze Sklepu
  Internetowego 
  1.3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją
  postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane
  są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w Regulaminie Sklepu
  Internetowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane
  osobowe przetwarza Usługodawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich
  aktualizacji i poprawiania.
  1.4. Definicje:
  DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo
  wolnych od pracy.
  FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie Internetowym
  umożliwiający utworzenie Konta.
  FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w
  Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez

dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy
Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
KLIENT – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w
wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba
fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna;
albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa
przyznaje zdolność prawną; – która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze
Sprzedawcą.
KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr
16, poz. 93 ze zm.).
KONTO – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem
podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym
Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz
informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym.
NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona
przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia
wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od
Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o
produktach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym.
PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem
Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.
SKLEP INTERNETOWY – sklep internetowy Usługodawcy www.Cannafly.pl
SPRZEDAWCA; USŁUGODAWCA CannaFly ul. Kurkowa 50/1 64-100 Leszno, NIP
6981722930, REGON 368040796, adres poczty elektronicznej: info@cannafly.pl, numer
telefonu: +48 693 458 008. .
UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między
Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez
Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
USŁUGOBIORCA – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności
prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące
także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2)
osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej,
której ustawa przyznaje zdolność prawną; – korzystająca lub zamierzająca korzystać z
Usługi Elektronicznej.
USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o
prawach konsumenta (Dziennik Ustaw z roku 2014 poz. 827 z późniejszymi zmianami).
ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia
i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

 1. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM
  2.1. W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Konto,
  Formularz Zamówienia oraz Newsletter.
  2.1.1. Konto – korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie trzech kolejnych
  kroków przez Usługobiorcę – (1) wypełnieniu Formularza Rejestracji, (2) kliknięciu pola
  „Załóż konto” oraz (3) potwierdzeniu chęci utworzenia Konta poprzez kliknięcie w link
  potwierdzający przesłany automatycznie na podany adres poczty elektronicznej. W
  Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących
  danych Usługobiorcy: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer
  domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer
  telefonu kontaktowego oraz hasło. W wypadku Usługobiorców niebędących
  konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.
  2.1.1.1. Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas
  nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny,
  usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do
  Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na
  adres: info@cannafly.pl  lub też pisemnie na adres: CannaFly. ul. Kurkowa 50/1, 64-100
  Leszno.
  2.1.2. Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z
  momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w
  Sklepie Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta
  łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) po wypełnieniu Formularza Zamówienia i (2)
  kliknięciu na stronie Sklepu Internetowego po wypełnieniu Formularza Zamówienia pola
  „Potwierdź zakup” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji
  wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami
  oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu Internetowego). W Formularzu
  Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących
  Klienta: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod
  pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego
  oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i
  sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności. W wypadku Klientów niebędących
  konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.
  2.1.2.1. Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz
  ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego
  pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za
  jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.
  2.1.3. Newsletter – korzystanie z Newslettera następuje po podaniu przy rejestracji na
  stronie Sklepu Internetowego adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane
  kolejne edycje Newslettera.
  2.2.3.1. Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas
  nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny,
  wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie stosownego
  żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na

adres: Info@cannafly.pl lub też pisemnie na adres: CannaFly ul. Kurkowa 50/1 64-100
Leszno
2.3. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób
zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr
osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób
trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem
faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze
bezprawnym.
2.4. Tryb postępowania reklamacyjnego:
2.4.1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez
Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem Sklepu Internetowego
(z wyłączeniem procedury reklamacji Produktu, która została wskazana w pkt. 6 i 7
Regulaminu) Usługobiorca może składać na przykład:

 1. A) pisemnie na adres: CannaFly ul. Kurkowa 50/1 64-100 Leszno
 2. B) w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
  info@cannafly.pl ;
  2.4.2. Zaleca się podanie przez Usługobiorcę w opisie reklamacji: (1) informacji i
  okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty
  wystąpienia nieprawidłowości; (2) żądania Usługobiorcy; oraz (3) danych kontaktowych
  składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez
  Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie
  wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu
  reklamacji.
  2.4.3. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie
  później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.
 3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY
  3.1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po
  uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień w
  Sklepie Internetowym zgodnie z pkt. 2.1.2 Regulaminu.
  3.2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych
  polskich i zawiera podatki. O łącznej cenie wraz z podatkami Produktu będącego
  przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport,
  dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić
  wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronach
  Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia
  przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
  3.3. Procedura zawarcia Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym za pomocą
  Formularza Zamówień
  3.3.1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po
  uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia w Sklepie Internetowym zgodnie z pkt.
  2.1.2 Regulaminu.

3.3.2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie
oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania
Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez
Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania
Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia
Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie
zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości
e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.
3.4. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy
Sprzedaży następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie
Sklepu Internetowego oraz (2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w
pkt. 3.3.2. Regulaminu. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i
zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.
3.5 Konsument, który zawarł umowę na odległość lub umowę poza lokalem
przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od niej bez podawania przyczyny w terminie 30 dni

 1. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT
  4.1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy
  Sprzedaży:
 2. A) Płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki.
 3. B) Płatności elektroniczne 
 4. C) Płatności kartą płatniczą: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard
  Electronic, Maestro 
  Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są
  zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem serwisu DotPay, Blue Media S.A, PayPal
  (Europe).
  *W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez
  klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do
  karty płatniczej Zamawiającego.
  4.2. Termin płatności:
  4.2.1. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności elektronicznych
  albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie
  7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
  4.2.2. W przypadku wyboru przez Klienta płatności za pobraniem przy odbiorze
  przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.
 5. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU
  5.1.Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Krajów Unii
  Europejskiej oraz innych.
  5.2. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi
  inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi
  pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu Internetowego w

zakładce Wysyłka i dostawa oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili
wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
5.3. Sprzedawca udostępnia Klientowi sposób dostawy za pomocą przesyłki kurierskiej,
przesyłki kurierskiej pobraniowej, paczkomatów oraz odbiorów osobistych po
wcześniejszym opłaceniu.
5.4. Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 10 Dni Roboczych, chyba że w
opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. W
przypadku Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy
podany termin, który jednak nie może przekroczyć 10 Dni Roboczych. Początek biegu
terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
5.4.1 W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem lub kartą
płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego
lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy
5.4.2. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia
zawarcia Umowy Sprzedaży.
Termin gotowości Produktu do odbioru przez Klienta – w przypadku Produktów o
różnych terminach gotowości do odbioru, terminem gotowości do odbioru jest najdłuższy
podany termin, który jednak nie może przekroczyć 10 Dni Roboczych. O gotowości
Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę
poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania
Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta. Początek biegu terminu gotowości
Produktu do odbioru przez Klienta liczy się w następujący sposób:
5.4.3 W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności
elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego lub konta
rozliczeniowego Sprzedawcy.
 
6.REKLAMACJA PRODUKTU
6.1 Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli
sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie
obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.
6.2. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad. Szczegółowe
informacje dotyczące odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu wady Produktu oraz
uprawnień Klienta są określone na stronie Sklepu Internetowego w zakładce Zwroty i
reklamacje.
6.3. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład:

 1. A) pisemnie na adres: CannaFly ul. Kurkowa 50/1 64-100 Leszno;
 2. B) w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na
  adres:shop@cannafly.pl;
  6.4. Zaleca się wypełnienie formularza Zwrot zakupionego produktu lub Reklamacja
  zakupionego produktu oraz zamieszczenie go wraz z wysłanym produktem.

6.5. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w
terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się
Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za
uzasadnioną.
6.6. W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Klienta
lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z rękojmi niezbędne będzie
dostarczenie Produktu do Sprzedawcy, Klient zostanie poproszony przez Sprzedawcę o
dostarczenie Produktu na koszt Klienta na adres CannaFly ul. Kurkowa 50/1 64-100
Leszno
6.7. Prośba o dostarczenie Produktu, o której mowa w pkt. 6.6 Regulaminu nie ma
wpływu na bieg terminu na ustosunkowanie się Sprzedawcy do reklamacji Klienta, o
którym mowa w pkt. 6.5 Regulaminu oraz nie narusza prawa Klienta żądania od
Sprzedawcy dokonania wymiany na wolny od wad produkt, o którym mowa w art. 561[1]
Kodeksu cywilnego.
6.8 W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną
przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy
przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.
7.PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
7.1.Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 30 dni
kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z
wyjątkiem kosztów określonych w pkt. 8.8 Regulaminu. Do zachowania terminu
wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od
umowy może zostać złożone na przykład:

 1. A) pisemnie na adres: CannaFly ul. Kurkowa 50/1 64-100 Leszno
 2. B) w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
  shop@cannafly.pl;
  7.2. Wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w zwroty i
  reklamacje. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to
  obowiązkowe.
  7.3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
  7.3.1. dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany
  do przeniesienia jego własności (np. Umowa Sprzedaży) – od objęcia Produktu w
  posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż
  przewoźnik, a w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele Produktów, które są
  dostarczane osobno lub partiami – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu lub
  partii albo (2) polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od
  objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów;
  7.3.2. dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
  7.4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za
  niezawartą.
  7.5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni
  kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy,

zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności związane z zakupem
produktu. Koszty przesyłki natomiast nie podlegają zwrotowi. W przypadku zwrotu
środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona
zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.
7.6. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni
kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub
przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca
zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie
Produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić Produkt na adres: CannaFly ul.
Kurkowa 50/1 64-100 Leszno
7.7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące
wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia
charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
7.8. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które
obowiązany jest ponieść konsument:
7.8.1. Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi kosztów dostawy
poniesionych przez niego przy zakupie produktu/ów. 
7.8.2. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
7.9.Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w
odniesieniu do umów:
o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą
konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po
spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; (1) w
której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany
według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych
potrzeb; (2) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w
zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze
względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało
otwarte po dostarczeniu; (6) w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po
dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi
rzeczami;

 1. DANE OSOBOWE W SKLEPIE INTERNETOWYM
  8.1. Administratorem danych osobowych Usługobiorców/Klientów zbieranych za
  pośrednictwem Sklepu Internetowego jest Sprzedawca.
  8.2. Dane osobowe Usługobiorców/Klientów zbierane przez administratora za
  pośrednictwem Sklepu Internetowego zbierane są – zgodnie z wolą Usługobiorcy/Klienta
 • w celu realizacji Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej.
  8.3. Możliwi odbiorcy danych osobowych Klientów Sklepu Internetowego
  8.3.1. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy
  przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta

wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie
Administratora.
8.3.2. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności
elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe
Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie
Internetowym.
8.4. Usługobiorca/Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich
poprawiania. Żądanie w tym zakresie może zostać złożone na przykład:

 1. A) pisemnie na adres: CannaFly ul. Kurkowa 50/1 64-100 Leszno;
 2. B) w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
  shop@cannafly.pl
  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w
  Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży lub
  umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże
  umowy. Dane niezbędne do zawarcia Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie
  Usługi Elektronicznej wskazane są także każdorazowo na stronie internetowej Sklepu
  Internetowego przed zawarciem danej umowy.
 3. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  9.1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim i
  angielskim.
  9.2. Zmiana Regulaminu:
  9.2.1.Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z
  ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw
 • w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego
  Regulaminu.
  9.2.2. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze
  ciągłym (np. świadczenie Usługi Elektronicznej – Konto) zmieniony regulamin wiąże
  Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1]
  Kodeksu cywilnego, to jest Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i
  nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W
  wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych
  opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo
  odstąpienia od umowy.
  9.2.3. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym
  charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa Sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w
  żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców/Klientów będących
  konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany
  Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz
  zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.
  9.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie
  powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu
  cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.

(Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia
2014 roku z Klientami będącymi konsumentami – przepisy ustawy o prawach
konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe
przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Translate »
0
Twój koszyk
 • No products in the cart.